Llinos Medi

CYNGHORYDD SIR AC ARWEINYDD CYNGOR SIR YNYS MÔN

Llinos Medi yw arweinydd benywaidd cyntaf Cyngor Sir Ynys Môn ac arweinydd benywaidd ieuengaf yng Nghymru. Fe’i hetholwyd gyntaf yn 2013 fel Cynghorydd Plaid Cymru ar gyfer ward Talybolion, gwasanaethodd yn wrthblaid cyn dod yn arweinydd grŵp Plaid yn 2015. Yn 2017, cafodd Llinos ei hail-ethol gan ei hetholwyr a’i chymeradwyo’n ddiweddarach fel Arweinydd y Cyngor Sir yn ogystal â bod yn ddeiliad portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol yr awdurdod.

Fel Arweinydd, ei blaenoriaethau (fel yr adlewyrchir yng Nghynllun y Cyngor) yw:

• Creu’r amodau i bawb gyflawni eu potensial tymor hir
• Cefnogi oedolion a theuluoedd bregus a’u cadw’n ddiogel, yn iach ac mor annibynnol â phosib a
• Gweithio mewn partneriaeth â’n cymunedau, i sicrhau eu bod yn gallu ymdopi’n effeithiol â newid a datblygiadau wrth amddiffyn ein hamgylchedd naturiol.

Mae Llinos yn cadeirio Gweithrediaeth y Cyngor ac yn dal y portffolio gwasanaethau cymdeithasol. Mae hi wedi cymryd rôl weithredol ar faterion rhanbarthol gan ganolbwyntio ar economi, iechyd a lles Gogledd Cymru. Fel mam sengl i ddau o blant ifanc, mae’n awyddus i gysylltu ac ysbrydoli pobl ifanc Ynys Môn; eu haddysgu am wasanaethau’r Cyngor a rhoi llais iddynt wrth lunio ei nodau a’i amcanion yn y dyfodol. Mae hyn wedi helpu’r awdurdod i wella ei berthynas â phobl ifanc a chael gwell dealltwriaeth o’u hanghenion. Mae Llinos bob amser yn awyddus i weld pobl ifanc yn ffynnu ac yn ddiweddar mae wedi dechrau rhannu ei sgiliau arwain a’i phrofiadau mewn gwleidyddiaeth ag arweinwyr y dyfodol. Mae hi’n gobeithio bod ei gweithdai yn ysbrydoli’r rhai sydd eisiau datblygu a llwyddo.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau Cyhoeddus
LLEOLIAD: Ynys Môn
RHANNU: