Linda James MBE

Addysgwr ac Ymgyrchydd Bullies Out

Yn enedigol o Hampshire, symudodd Linda i Gymru fel plentyn bach pan adawodd ei Thad y Lluoedd Arfog. Wrth dyfu i fyny, cafodd ei blynyddoedd ysgol ei difetha gan fwlio ac o ganlyniad, gadawodd cyn sefyll unrhyw arholiadau ffurfiol, gan ddod â’i breuddwydion o ddod yn nyrs yn y Llynges i ben. Cafodd bwlio effaith negyddol ar fywyd Linda am nifer o flynyddoedd (gan gynnwys anhwylder bwyta ac ymgais i gyflawni hunanladdiad) a’i mab ieuengaf pan gafodd o’i fwlio; gwelodd Linda nad oedd llawer o adnoddau gwrth-fwlio a chymerodd gamau pendant i sefy dlu BulliesOut.

Dros y blynyddoedd, mae Linda wedi gweithio’n ddiflino yn tyfu BulliesOut i fod yn elusen lwyddiannus, wobrywog. Mae BulliesOut yn ysgrifennu ac yn datblygu gweithdai rhyngweithiol a chreadigol, rhaglenni hyfforddi a rhaglenni ymgysylltu â phobl ifanc – pob un wedi’i anelu at herio a newid agweddau ac ymddygiadau, mentora a meithrin hyder, cynyddu ymwybyddiaeth, sgiliau a hunan-barch ac ysbrydoli newid. Yn 2019, buont yn gweithio gyda dros 7500 o blant a phobl ifanc.

O ganlyniad i’w hanhwylder bwyta, dechreuodd Linda ddioddef o osteoarthritis yn ifanc a thair blynedd yn ôl, cafodd ddiagnosis o osteoporosis ar ôl cael tri chymal newydd (dwy glun, un pen-glin), ac eto ei hangerdd am yr hyn y mae hi’n ei wneud sy’n ei chadw i fynd. Mae bwlio yn dinistrio cymaint o fywydau ac mae llawer o’r bobl ifanc hyn wedi cyrraedd pen eu tennyn ac oni bai am BulliesOut a’u mentoriaid, gallai’r canlyniad ar eu cyfer fod yn wahanol iawn.

Yn 2014, dyfarnwyd MBE i Linda am ei gwaith.

CATEGORI: Addysg
LLEOLIAD: Caerdydd
RHANNU: